ΙΑΤΡΙΚΑ ΝΕΑ

Our medical examinations

Our Medical Examinations

ΤΕΣΤ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

COVID-19 TEST

In our medical center are carried out test for the molecural detection of SARS-COV-2, using Real-Time PCR method in a state-of-the-art device of European origin, certified by the Pasteur Institute of France.

ΤΕΣΤ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

FLU TEST

Antigen detection of Influenza virus type A & B using immunochromatography. A rapid method of nasopharyngeal secretion for Influenza A + B virus (H1N1).

CHECK UP

CHECH UP

Preventive Checks personalized for men, women, children and infants.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

DIABETES CHECK

Test of glycosylated hemoglobin (HbA1-c), sugar, sugar curve, insulin curve.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

LIVER CHECK

Έλεγχος ενζύμων ήπατος όπως Τρανσαμινάση αλανίνης, Ασπα- ρτική τρανσαμινάση, Αλκαλική φωσφατάση, καθώς και έλεγχος των πρωτεϊνών σφαρίνης, αλβου- μίνης και προθρομβίνης.

ΤΕΣΤ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

PRENATAL TEST

Prenatal testing is performed to detect possible genetic damage (e.g., Down’s Syndrome). But also for controlling normal pregnancy.

vioximiko

PRE-OPERATIONAL CHECK

All necessary examinations (General Blood Test, Coagulation Test, etc.) for the full evaluation of the patient prior to surgery.

ormones

HORMONAL TEST

Full review of your hormonal profile by measuring hormones such as testosterone, FSH, TSH, LH, prolactin, estradiol, cortisol etc.

Sperm

FERTILITY TEST

For Men: DNA Segmentation, Spermogram, Molecular Examinations, etc. For Women: Cycle Hormones, PAP Test, etc.

allergy

ALLERGIES CHECK

Testing for the quantitative determination of specific IgE antibodies present in various allergens.

cell

CYTOLOGICAL EXAMINATIONS

Breast Test, Urine Test, Pancreas Test, Sputum Test, PAP Test, Thyroid Parathyroid (FNA), HPV Standardization.

heart

CARDIOVASCULAR TEST

Measurement of hs-CRP, Hcy, Fibr, CVD20 and lipid profile (Cholesterol, Triglycerides, etc.)

microbiological2

CANCER TEST

In our laboratory, we perform diagnostic tests for tumour markers (PSA, CEA, CA15-3, CA19-9, CA125 etc).

aimatologiko

THROMBOPHILIA TEST

In this test, basal blood coagulation factors (Plt, PT-INR, Fibr, D-Dimers, etc.) are measured.

Medical Departments

SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES

Diagnosis of sexually transmitted diseases (HPV, HBV, HCV, HIV, Gonorrhea, Chlamydia, etc.)

urological

DRUGS TEST

A suite of examinations, suitable for detecting the most widespread narcotics (Methadone, Cocaine, Marihuana, etc.).

Νέα - Άρθρα

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.
Call Now Button